ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 3944/11

ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 3944/11 Τροποποίηση του Νόμου 2168/93, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 "για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και…

Continue Reading ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 3944/11

ΦΕΚ 4325 (αρ. φύλλου 400, Τεύχος Β) 19/04/1999

Χαρακτηρισμός όπλων ως σκοπευτικών. Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κατοχής όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών. Υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων, υπευθύνων σκοπευτηρίων και κατόχων όπλων σκοποβολής.

Continue Reading ΦΕΚ 4325 (αρ. φύλλου 400, Τεύχος Β) 19/04/1999

ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 2168/93

ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 2168/93 Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα. πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 147/Α/3-9-93)

Continue Reading ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 2168/93