Έγγραφα & Δικαιολογητικά

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν διάφορα έγγραφα και δικαιολογητικά που χρειάζονται για το άθλημα της σκοποβολής, όπως π.χ. δικαιολογητικά χορήγησης άδειας οπλοφορίας σκοποβολής, δικαιολογητικά ανανέωσης άδειας, αγοράς φυσιγγίων κ.τ.λ.

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας αγοράς και κατοχής σκοπευτικού όπλου

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη χορήγηση άδειας αγοράς και οπλοκατοχής σκοπευτικού όπλου είναι τα παρακάτω. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά στο Τμήμα Ασφαλείας που βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του.

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία μνημονεύονται οι λόγοι (ανανέωση, αρχική χορήγηση, επιπλέον όπλο κ.τ.λ.) και το είδος της αιτούμενης αδείας καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία: Επίθετο, ΄Ονομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα Αρχή, επάγγελμα, τηλέφωνο και FAX. – κάντε κλικ για να την κατεβάσετε
 2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του ενδιαφερομένου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος. – κάντε κλικ για να την κατεβάσετε
 3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένουθεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι γνωρίζει τους κανονισμούς διεξαγωγής του αγωνίσματος στο οποίο θα ασκείται με το όπλο που πρόκειται να προμηθευτεί, τους κανόνες ασφαλούς χρήσης και φύλαξης που πρέπει να ακολουθεί καθώς και ότι διαθέτει τους προβλεπόμενους όρους ασφαλούς φύλαξης. – κάντε κλικ για να την κατεβάσετε
 4. Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας νευρολόγου-ψυχιάτρου ή παθολόγου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου προκειμένου για φυσικό πρόσωπο ή των εκπροσώπων και διαχειριστών προκειμένου για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και των ομορρύθμων εταίρων προκειμένου για Ο.Ε. και Ε.Ε. ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου περί σωματείων. Το πιστοποιητικό αυτό παραδίδεται από τον ιατρό, στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισμένου φακέλλου. Η αρμόδια για την έκδοση της αδείας Αστυνομική Αρχή ελέγχει το απαραβίαστο του φακέλλου και δεν παραλαμβάνει πιστοποιητικό που ο φάκελλός του παραβιάσθηκε. – κάντε κλικ για να την κατεβάσετε
 5. Τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της συγκεκριμένης αδείας ενσημοχαρτόσημα (e-παράβολο).
  • [ 6025 ] – 2.04€
  • [ 6024 ] – 25.20€
 6. Βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας μετά από αίτηση του σωματείου στο οποίο είναι αθλούμενα μέλη από την οποία να προκύπτει:
  • Η ημερομηνία εγγραφής του στα μητρώα της οικείας Ομοσπονδίας.
  • Οι επίσημοι αγώνες στους οποίους έχει λάβει μέρος.
  • Το όπλο που πρόκειται να προμηθευτεί να είναι σύμφωνο με τους Διεθνείς κανονισμούς αγωνίσματος και βάσει εργοστασιακών προδιαγραφών κατάλληλο για την άσκηση σε αγώνισμα της σκοποβολής.
 7. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Σκοπευτή (2 όψεις) θεωρημένο για το τρέχον έτος.
 8. Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
 9. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (2 όψεις).
 10. Βεβαίωση παραγγελίας όπλου από τον έμπορο στο οποίο θα πρέπει να φαίνεται ο σειριακός αριθμός του όπλου, η μάρκα, το μοντέλο και το διαμέτρημα.
 11. Βεβαίωση εργασίας.

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας αγοράς δεύτερου σκοπευτικού όπλου

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη χορήγηση άδειας αγοράς δεύτερου σκοπευτικού όπλου είναι τα παρακάτω. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά στο Τμήμα Ασφαλείας που βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του.

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία μνημονεύονται οι λόγοι (ανανέωση, αρχική χορήγηση, επιπλέον όπλο κ.τ.λ.) και το είδος της αιτούμενης αδείας καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία: Επίθετο, ΄Ονομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα Αρχή, επάγγελμα, τηλέφωνο και FAX. – κάντε κλικ για να την κατεβάσετε
 2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του ενδιαφερομένου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος. – κάντε κλικ για να την κατεβάσετε
 3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένουθεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι γνωρίζει τους κανονισμούς διεξαγωγής του αγωνίσματος στο οποίο θα ασκείται με το όπλο που πρόκειται να προμηθευτεί, τους κανόνες ασφαλούς χρήσης και φύλαξης που πρέπει να ακολουθεί καθώς και ότι διαθέτει τους προβλεπόμενους όρους ασφαλούς φύλαξης. – κάντε κλικ για να την κατεβάσετε
 4. Τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της συγκεκριμένης αδείας ενσημοχαρτόσημα (e-παράβολο).
  • [ 6025 ] – 2.04€
 5. Βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας μετά από αίτηση του σωματείου στο οποίο είναι αθλούμενα μέλη από την οποία να προκύπτει:
  • Η ημερομηνία εγγραφής του στα μητρώα της οικείας Ομοσπονδίας.
  • Οι επίσημοι αγώνες στους οποίους έχει λάβει μέρος.
  • Το όπλο που πρόκειται να προμηθευτεί να είναι σύμφωνο με τους Διεθνείς κανονισμούς αγωνίσματος και βάσει εργοστασιακών προδιαγραφών κατάλληλο για την άσκηση σε αγώνισμα της σκοποβολής.
 6. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Σκοπευτή (2 όψεις) θεωρημένο για το τρέχον έτος.
 7. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (2 όψεις).
 8. Βεβαίωση παραγγελίας όπλου από τον έμπορο στο οποίο θα πρέπει να φαίνεται ο σειριακός αριθμός του όπλου, η μάρκα, το μοντέλο και το διαμέτρημα.
 9. Φωτοαντίγραφο της εν ισχύ άδειας κατοχής.

Δικαιολογητικά για την ανανέωση άδειας σκοπευτικού όπλου

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την ανανέωση της άδειας σκοπευτικού όπλου είναι τα παρακάτω. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά στο Τμήμα Ασφαλείας που βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του.

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία μνημονεύονται οι λόγοι (ανανέωση, αρχική χορήγηση, επιπλέον όπλο κ.τ.λ.) και το είδος της αιτούμενης αδείας καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία: Επίθετο, ΄Ονομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα Αρχή, επάγγελμα, τηλέφωνο και FAX. – κάντε κλικ για να την κατεβάσετε
 2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του ενδιαφερομένου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος. – κάντε κλικ για να την κατεβάσετε
 3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένουθεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι γνωρίζει τους κανονισμούς διεξαγωγής του αγωνίσματος στο οποίο θα ασκείται με το όπλο που πρόκειται να προμηθευτεί, τους κανόνες ασφαλούς χρήσης και φύλαξης που πρέπει να ακολουθεί καθώς και ότι διαθέτει τους προβλεπόμενους όρους ασφαλούς φύλαξης. – κάντε κλικ για να την κατεβάσετε
 4. Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας νευρολόγου-ψυχιάτρου ή παθολόγου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου προκειμένου για φυσικό πρόσωπο ή των εκπροσώπων και διαχειριστών προκειμένου για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και των ομορρύθμων εταίρων προκειμένου για Ο.Ε. και Ε.Ε. ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου περί σωματείων. Το πιστοποιητικό αυτό παραδίδεται από τον ιατρό, στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισμένου φακέλλου. Η αρμόδια για την έκδοση της αδείας Αστυνομική Αρχή ελέγχει το απαραβίαστο του φακέλλου και δεν παραλαμβάνει πιστοποιητικό που ο φάκελλός του παραβιάσθηκε. – κάντε κλικ για να την κατεβάσετε
 5. Τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της συγκεκριμένης αδείας ενσημοχαρτόσημα (e-παράβολο).
  • [ 6025 ] – 2.04€
  • [ 6024 ] – 25.20€
 6. Βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας μετά από αίτηση του σωματείου στο οποίο είναι αθλούμενα μέλη από την οποία να προκύπτει:
  • Η ημερομηνία εγγραφής του στα μητρώα της οικείας Ομοσπονδίας.
  • Οι επίσημοι αγώνες στους οποίους έχει λάβει μέρος.
  • Το όπλο που πρόκειται να προμηθευτεί να είναι σύμφωνο με τους Διεθνείς κανονισμούς αγωνίσματος και βάσει εργοστασιακών προδιαγραφών κατάλληλο για την άσκηση σε αγώνισμα της σκοποβολής.
 7. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Σκοπευτή (2 όψεις) θεωρημένο για το τρέχον έτος.
 8. Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
 9. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (2 όψεις).
 10. Φωτοαντίγραφο της τρέχουσας άδειας κατοχής.
 11. Βεβαίωση εργασίας.

Δικαιολογητικά για τη θεώρηση της άδειας κατοχής σκοπευτικού όπλου

Ο κάτοχος άδειας οπλκατοχής σκοπευτικού όπλου πρέπει να εμφανίζεται στην υπηρεσία που εξέδωσε την άδεια (αστυνομικό τμήμα της περιοχής του) κάθε έξι (6) μήνες προκειμένου να τη θεωρήσει. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη θεώρηση της άδειας οπλοκατοχής σκοπευτικού όπλου είναι τα παρακάτω. 

 1. Το πρωτότυπο της άδειας κατοχής του σκοπευτικού όπλου.
 2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του ενδιαφερομένουθεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να αναφέρεται ότι ο δηλών κατέχει τα αναγραφόμενα όπλα που αναγράφονται στην άδεια και εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας. – κάντε κλικ για να την κατεβάσετε
 3. Τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της συγκεκριμένης αδείας ενσημοχαρτόσημα (e-παράβολο).
  • [ 6025 ] – 2.04€

Δικαιολογητικά για την αγορά φυσιγγίων σκοπευτικού όπλου

Ο κάτοχος άδειας οπλκατοχής σκοπευτικού όπλου έπιτρέπεται να κατέχει έως πεντακόσια (500) φυσίγγια ανά όπλο με μέγιστο αριθμό χίλια πεντακόσια (1500) ανά διαμέτρημα. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την αγορά φυσιγγίων είναι τα παρακάτω. 

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία μνημονεύονται οι λόγοι (ανανέωση, αρχική χορήγηση, επιπλέον όπλο κ.τ.λ.) και το είδος της αιτούμενης αδείας καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία: Επίθετο, ΄Ονομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα Αρχή, επάγγελμα, τηλέφωνο και FAX. – κάντε κλικ για να την κατεβάσετε
 2.  Βεβαίωση του Ομίλου που συναινεί στην αίτηση αγοράς φυσιγγίων του ενδιαφερομένου. – Χορηγείται από τον όμιλο.
 3. Τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της συγκεκριμένης αδείας ενσημοχαρτόσημα (e-παράβολο).
  • [ 6025 ] – 2.04€