Η Ιστορία του Ομίλου

Υπό κατασκευή

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Υπό κατασκευή

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο.Μ. “ο Νίκανδρος” όπως προέκυψε μετά τις Αρχαιρεσίες την xx/xx/xxxx απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

 • Πρόεδρος: Παυλάκος Ιωάννης του Γεωργίου
 • Αντιπρόεδρος: 
 • Γεν. Γραμματέας: 
 • Ταμίας: Εξαρχάκος Κωνσταντίνος του Μιχαήλ
 • Έφορος: 

Εγγραφείτε ως Μέλος

Δικαίωμα εγγραφής στον Αθλητικό Όμιλο Μάνης “ο Νίκανδρος” έχουν όλοι οι άνδρες και γυναίκες μεγαλύτεροι των 8 ετών οι οποίοι δεν διώκονται ποινικά. Προκειμένου να εγγραφείτε ως αθλητές τόσο στον όμιλό μας όσο και στην Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΣΚ.Ο.Ε.) ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε μέρος σε αγώνες και προπονήσεις, χρειάζεστε τα παρακάτω δικαιολογητικά.
Να σημειωθεί πως για όλες τις αιτήσεις/υπεύθυνες δηλώσεις, το γνήσιο της υπογραφής  θα πρέπει να πραγματοποιείται στα ΚΕΠ ή σε κάποιο αστυνομικό τμήμα.
Τα παρακάτω, θα πρέπει να παραδοθούν δια ζώσης σε εκπρόσωπο του ομίλου.

Για Ενηλίκους (άνω των 18 ετών)

Για Ανηλίκους (κάτω των 18 ετών)

Ανανέωση Μέλους

Κάθε χρόνο τα μέλη του ομίλου μας “ο Νίκανδρος” και της ΣΚ.Ο.Ε. πρέπει να συμπληρώνουν μια δήλωση ανανέωσης η οποία αποστέλεται από τον όμιλο στη ΣΚ.Ο.Ε. Προκειμένου να ανανεώσετε την εγγραφή σας ως μέλη και αθλητές τόσο στον όμιλό μας όσο και στην Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΣΚ.Ο.Ε.) ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε μέρος σε αγώνες και προπονήσεις, χρειάζεστε τα παρακάτω δικαιολογητικά.
Να σημειωθεί πως για όλες τις αιτήσεις/υπεύθυνες δηλώσεις, το γνήσιο της υπογραφής  θα πρέπει να πραγματοποιείται στα ΚΕΠ ή σε κάποιο αστυνομικό τμήμα.
Τα παρακάτω, θα πρέπει να παραδοθούν δια ζώσης σε εκπρόσωπο του ομίλου.

Για αθλητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον όμιλό μας και τη ΣΚ.Ο.Ε.

Μεταγραφή Αθλητή

Βάσει του κανονισμού της ΣΚΟΕ «περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων εγγραφής και μεταγραφής αθλητών σκοποβολής, χρόνου διενέργειας και διαδικασίας αυτών και αρμοδίων οργάνων έγκρισής τους και σχετικών διατάξεων», για την μεταγραφή ενός αθλητή απαιτούνται τα παρακάτω:

  1. Να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις ενός από τους λόγους μεταγραφής που αναφέρονται παρακάτω (ορίζονται ρητώς στα άρθρα 10 έως 17 του κανονισμού της Ομοσπονδίας):
   1. Ελεύθερη μεταγραφή με συναίνεση του σωματείου που είναι εγγεγραμμένος.
   2. Αγωνιστική απραξία
   3. Ειδικές διατάξεις του άρθρου 12
   4. Αποδέσμευση του αθλητή από το σωματείο του.
   5. Λόγω μετοίκησης
   6. Λόγω διάλυσης, αναστολής δραστηριότητας και απώλειας της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου.
   7. Συγχώνευση σωματείων
   8. Αθλητές σωματείων σχολείων ή σχολών

    

  2. Υποβολή αίτησης μεταγραφής από τον ενδιαφερόμενο αθλητή προς την Ομοσπονδία (αν είναι ανήλικος απαιτείται η παροχή έγγραφής συγκατάθεσης των ασκούντων την γονική μέριμνα). – κάντε κλικ για να την κατεβάσετε
   Η αίτηση πρέπει να περιέχει:
   1. Τα στοιχεία του αιτούντος αθλητή
   2. Τον λόγο ή τους λόγους της ζητούμενης μεταγραφής
   3. Το σωματείο στο οποίο ζητεί την μεταγραφή ο αθλητής.
   4. Τα απαιτούμενα έγγραφα, αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά που θεμελιώνουν τον επικαλούμενο λόγω μεταγραφής, όπως αυτά ορίζονται ρητώς στα άρθρα 10 έως 17 του κανονισμού της Ομοσπονδίας.
   5. Ειδικά, στην περίπτωση της ελεύθερης μεταγραφής με συναίνεση του σωματείου που είναι εγγεγραμμένος, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του αθλητή προς το σωματείο, που να αναφέρει ρητώς τους λόγους του αιτήματος μεταγραφής. Σημειώνεται ότι για ευνόητους λόγους, η υπεύθυνη δήλωση-αίτηση μεταγραφής, θα πρέπει να κατατίθεται στο σωματείο του αθλητή, 2 εβδομάδες πριν την λήξη της μεταγραφικής περιόδου.
   6. Παράβολο μεταγραφής που κατατίθεται στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

    

  3. Η υποβολή (κατάθεση) αίτησης μεταγραφής για οποιοδήποτε λόγο, προς την Ομοσπονδία, πλην αυτού της αποδέσμευσης, πρέπει να γίνεται μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας για την εκάστοτε μεταγραφική περίοδο.

Μεταγραφική περίοδος Έτους 2019

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, οι αθλητές, παρακαλούνται να διαβάσουν τον
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ (ΣΚΟΕ)